Hội cựu chiến binh

- Hội cựu chiến binh bệnh viện thành lập ngày 20/12/1994 bao gồm 62 hội viên, 6 chi hội.

- Chủ tịch hội qua các thời kỳ:

      + Bs. Nguyễn Trung Kỳ

      + Ths.Bs Đỗ Mạnh Toàn

 - Hiện nay:

      + Chủ tịch hội:        Bs. Vũ Hiển Chính

      + Phó chủ tịch hội:  Bs. Phạm Văn Điệp

Bao gồm 18 hội viên trong đó có:

      + 9 Đại học

      + 12 Đảng viên

      + 1 nữ

      + 9 cán bộ chủ chốt