Hội cựu chiến binh

- Hội cựu chiến binh bệnh viện thành lập ngày 20/12/1994 bao gồm 62 hội viên, 6 chi hội.

- Chủ tịch hội qua các thời kỳ:

      + Bs. Nguyễn Trung Kỳ

      + Ths.Bs Đỗ Mạnh Toàn

 - Hiện nay:

      + Chủ tịch hội:        Bs. Vũ Hiển Chính

      + Phó chủ tịch hội:  Ths.Bs Đỗ Mạnh Toàn

Bao gồm 20 hội viên.