Quy đinh, quy trình xử lý hòm thư góp ý

1. Quy định hoạt động của hòm thư góp ý.

- Bệnh viện hiện có 04 hòm thư góp ý được bố trí ở 4 vị trí khác nhau:

+ 01 hòm thư ở khu nhà làm việc của Ban Giám đốc

+ 01 hòm thư ở khu vực khoa khám bệnh yêu cầu.

+ 01 hòm thư ở khu nhà điều trị 5 tầng (cửa khoa Hồi sức cấp cứu).

+ 01 hòm thư ở khu vực điều trị 3 tầng (cửa khoa tiêu hóa).

- Phòng Quản lý chất lượng định kỳ mở hòm thư góp ý 3 tháng 1 lần.

- Có sổ theo dõi lưu tại phòng Quản lý chất lượng.

- Nếu có đơn thư khiếu nại thì tiến hành xử lý theo quy trình.

2. Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại.

Bước 1: Ban thanh tra nhân dân, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Quản lý chất lượng mở hòm thư,  tiếp nhận nội dung của đơn thư khiếu nại.

Bước 2: Chuyển nội dung cần xử lý đến người có thẩm quyền (các phòng chức năng) giải quyết. Nếu vượt quá khả năng giải quyết thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc để có hướng giải quyết tốt nhất.

Bước 3: Lưu nội dung và hình thức xử lý vào sổ theo dõi đơn thư khiếu nại của phòng Quản lý chất lượng và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua bệnh viện.