Đảng ủy Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

1. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN TRẺ EM:

Bao gồm 10 đồng chí:

Ths. Trần Minh Cảnh                                 - Bí thư

BS.CKII. Phạm Văn Dương                        - Phó bí thư

Ths. Trần Thị Ngọc Hòa                            - Ủy viên -Thường trực BCH

PGS.TS. Bùi Văn Chiến                              - Ủy viên

Ths. Đỗ Mạnh Toàn                                  - Ủy viên

BS.CKII. Nguyễn Thị Ánh Hường               - Ủy viên

Ths. Đặng Quốc Hùng                               - Ủy viên

Ths. Nguyễn Việt Anh                               - Ủy viên

DS. Bùi Thị Ánh Tuyết                               - Ủy viên

CN. Bùi Thị Quyên                                   - Ủy viên      ( Thư ký)

 2. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY:

Bao gồm 03 đồng chí:

Ths. Trần Minh Cảnh                                  - Bí thư

BS.CKII. Phạm Văn Dương                         - Phó bí thư

Ths. Trần Thị Ngọc Hòa                             - Ủy viên -Thường trực BCH

3. Ủy ban kiểm tra

Bao gồm 5 đồng chí:

BS.CKII. Phạm Văn Dương                         - Chủ nhiệm UBKT

CN. Bùi Thị Quyên                                      - Phó chủ nhiệm UBKT

Ths. Trần Thị Ngọc Hòa                             - Ủy viên

BS.CKI. Phạm Thị Hương                           - Ủy viên     

CN. Nguyễn Thị Hạnh                                 - Ủy viên

Hiện tại Đảng bộ Bệnh viện Trẻ em bao gồm 10 chi bộ và 101 đảng viên.

Chi bộ Lâm sàng 1

Chi bộ Lâm sàng 2

Chi bộ Lâm sàng 3

Chi bộ Lâm sàng 4

Chi bộ Cận Lâm sàng

Chi bộ Ngoại – GMHS

Chi bộ HCQT – TCKT

Chi bộ KHTH – ĐD – CĐT

Chi bộ VTTBYT – KSNK – DD

Chi bộ TCCB – QLCL

Chào mừng 40 năm thành lập Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (1/9/1977 - 1/9/2017)